A

Adi ortaklık:  İki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

Aciz belgesi: Borcun ödenemeyeceğine dair belge

Alacak: Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedelidir.

Alacak Bildirim Formu: Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belgedir.

Alıcı limiti: Keşideci/boçlu/ciranta statüsüdeki firmalara tahsis edilen borçlu limiti.

Alonj: Çekin arkasına uzatma yapan kağıttır. Ciro sayısının fazla olması durumunda çek’e alonj yapılır.

Avans: İlerde tahakkuk edecek ve ödenecek bir alacak için önceden yapılan bir ödeme.

Aval: Bir ticari senedin borçlusunca ödenmemesi durumunda senet bedelinin ödeneceğine ilişkin olarak, üçüncü bir kimsenin alacaklıya verdiği güvence.

B

Bağlantı çeki: Bir firmanın gelecek zamanda alacağı mal/hizmet için önceden bağlantı yapıp verdiği çeklerdir.

Beyaz ciro: Emre yazılı senetlerin devir şekli olan cironun bir türüdür. Tam cironun aksine beyaz ciro, lehine ciro yapılan kişi belirtilmeksizin (örneğin…’e ödeyiniz. imza: Ahmet Yıldız,  ya da sadece ciro edenin imzası atılarak- Ahmet Yıldız-) gerçekleştirilir. Beyaz cironun sadece imza atılarak yapılması halinde, imzanın emre yazılı senedin ya da arkasında ya da alonj üzerinde yer alması gerekir.

Borçlu: Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişilerdir.

C

Ciro: Risk Merkezinden alınan çekin bir başkasına devredilmesi amacıyla yapılan çekin arkasındaki devretme işlemidir.

Ciro silsilesi: Bir çekin arkasında başka bir kişiye cirolamak amacıyla atılan imzaların tamamıdır.

Ciranta: Çeki ciro yapan (devreden) kişi.

Ç

Çek: Çek bir ödeme aracıdır.

Çek endeksi: Risk Merkezi’nden alınan Çek Raporu’nun özeti niteliğindeki bir sıralama notudur. Sadece Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

D

Derdest: Hukuki anlamı olarak derdest, bir davanın görülmekte olması yani devam ediyor olması anlamına gelmektedir. bir dava hakkında kesin hüküm verilinceye kadar o dava derdest durumdadır.

E

e-Arşiv: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.  e-Arşiv’i, e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderebilirsiniz. Örneğin; e-Fatura’ya geçmemiş bir tüzel kişiye ya da son kullanıcınıza e-Arşiv gönderirsiniz.

e-Fatura: Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilir.

F

Faktor: Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketidir.

Faktoring: Faturalı çek ve senetlerin temlik alınması ile vadeli alacakları vadesinden nakde çevrilme işlemidir.

Faktoring Komisyonu: Devir alınan temlik için faktoring şirketi tarafından müşterilerden tahsil edilen faiz dışındaki masraf ve komisyonlardır

Faktoring Sözleşmesi: Müşteri ve faktör arasında imzalanan ve faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşmedir.

Faktoring Ücreti: Faktor’un kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır.

Fatura: Satılan bir malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belge.

Fatura İskontosu: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarının faktöre ödenmesi konusunda alıcılara hiçbir ihbar yapılmaksızın alacakların yalnız satıcı firma tarafından takip ve tahsil edildiği faktoring şeklidir. Faktoring şirketi sadece finansman hizmeti verir.

G

Geri Devir: Geri Temlik

Geri Temlik Bildirimi:  Müşteri tarafından temlik edilen faturanın talep halinde iade edilmesidir.

H

Hakediş: Hakediş, sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedeldir.

I

İbraname: Borcun kalmadığına dair verilen yazı

İcra Takibi: Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.

İdari Takip: Müşterinin portföyünde karşılıksız çıkan çeklerinin yasal takibe intikal etmeden tahsil edildiği süreçtir.

İhbarname: Müşteri,kefil ve borçlulara yazılı olarak bildirilen hak ve alacaklarla ilişkin yazıdır.

İhtarname: Noter aracılığıyla, faktoring sözleşmesinden doğan hak ve alacakların,müşteri ve kefillere yazılı  şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan hesap kat işlemidir.

K

Karşılıksız Çek: İbraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmesine rağmen, yeterli karşılığı olmadığı için, hamile kısmen veya tamamen ödenmeyen çektir.

Keşideci: Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişidir.

Konsorsiyum: İki ya da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması konusunda yaptığı iş birliğidir. Belli bir konuda, ortak menfaati olan ve genellikle kredi verenlerin (bankaların) teşkil ettiği iktisadi bir grup.

L

Legal: Yasal

Lehdar: Çek veya poliçeden yararlanacak kişi.

Limit Onay Bildirimi: Faktor tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimidir.

M

Marj: Ticari bir işlemde zarar olasılığına karşı ayrılan pay

Mahsup: Sorunlu bir çekin , moralitesi olumlu farklı bir çekle değişiminin gerçekleştirilmesidir.

Meşru: Yasal

Memzuç : Bankalar nezdinde kredi limiti ve riski bulunan gerçek ve tüzel kişilerin toplam limit-risklerinin ayrıntılı olarak derlendiği, toplandığı tablodur.

Münferit: Tek kişinin imza yetkisi olması

Mühtahsil Makbuzu: Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgedir.

Mükerrer: Tekrar eden, 2.kez kullanılan

Müsadere: El koyma

Müşteki: Şikayetçi , suçtan zarar gören

Müşterek: Her iki kişinin imzasının olması.

Müteselsil: Zincirleme ya da dayanışmalı anlamına gelmektedir. Müteselsil borçlu, alacaklı borçlu gibi borcun tamamını ödemek durumundadır.

N

Nevi değişikliği: Nev’i kelimesi cins, tür anlamına gelir. Şirketlerde nevi değişikliği, nev’inin diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesine işlemidir. (Anonim şirketin limited şirketine, kollektif veya komandit şirketin limited şirketine, limited şirketinin de anonim şirketine dönüştürülmesi gibi.)

O

Ortalama Vade: Faktöre temlik edilen faturaların/alacakların ortalama tahsilat süresidir.

Ö

Ön Ödeme: Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödemedir.

P

Paraf: Yalnız adın ya da adın ve soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza. Hukuken imzadan farkı yoktur.

Provizyon: Bir kredi ya da borcun ödenmeme durumu için ayrılan yasal karşılık.

R

Reklamasyon: Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlardır.

S

Satıcı Bilgi Formu: Müşterinin mal veya hizmet satışlarının tutar ve koşullarını belirten belgedir.

Senet: Satılan bir mal ve hizmetin tutarları peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen bir kıymetli evraktır. Ödeme aracıdır.

Spread: Alış ve satış fiyatları arasındaki fark

Ş

Şüpheli İşlem Bildirimleri: 5549 Sayılı Suç gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’nda belirtilen şüpheli işlem tiplerine rastlanması ya da bu yönde bir şüphe uyanması durumunda, Yasal Uyum Görevlisi tarafından MASAK’a yapılan bildirimlerdir.

T

Tacir: Ticaretle uğraşan, bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten kimse.

Takdim Tehir: Bir sözün ya da rakamın yer değiştirmesi.

Tam’a Sor: Müşterilerin çek sorgulamasını kolaylıkla yapabildiği uygulamamız.

Tebligat: Resmi bir işlem hakkında bilgilendirme niteliği taşıyan belgelerdir.

Tebliğ / Tahsis Koşulu: Müşteriye uygun görülen limitin; tutar, teminat yapısı ve detay kullandırım yazılı olarak şartlarının belirlenmesi ve ilan edilmesi.

Teyit: Doğru, gerçek olduğunu bildirme, doğrulama, gerçekleme

Temlik: Bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi.

Temlik Bildirimi: Fatura temlikli işlemlerde ödemenin Tam Faktoring hesaplarına yapılacağına dair gönderilen bildirim yazısıdır.

Teminat: Güvence

V

Vade: Keşide tarihi (Ödemenin en geç gerçekleşeceği tarih)

Vade Erteleme: Bir çekin, vade tarihinde ödenememsi ihtimaline karşın, borçlunun talebi ile vadeden itibaren max 10 günlük süreç içerisinde, vadesinin ötelenmesi durumudur.

Y

Yakın Takip: Erken uyarı kontrol mekanizmalarında tespit edilen ve piyasadan alınan olumsuz bilgilerin takip edildiği ve analiz çalışması kararına göre riskin tasfiyesine ilişkin aksiyon alınan süreçtir.

Yasal Takip: Yakın Takip ve idari takip süreçlerinde tahsil edilmeyen sorunlu riskin hukuki sürece intikal ettiği süreçtir.

Yazılı teyit: Faktoring işlemine konu olan bir fatura ve beraberindeki çeke ilişkin olarak, fatura borçlusu ve/veya keşideci tarafından, ticaretin gerçekleştiğinin yazılı olarak teyit edilmesi durumudur.